Nedir

Hemşirelik Hakkında Bilgi

Hemşirelik Hakkında Bilgi
Hemşire olmak için
Mesleğin eğitimi, Sağlık Meslek Liselerinin “Hemşirelik” alanında ve çeşitli üniversitelere bağlı, “Hemşirelik Yüksekokulları” ile “Sağlık Yüksekokulları”nın “Hemşirelik” programında ve “Sağlık Bilimleri Fakülteleri”nin “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” programlarında verilmektedir. Mesleğin eğitim süresi, Sağlık Meslek Liselerinde 4 yıldır.

Sağlık Meslek Lisesi eğitimlerini başarı ile tamamlayanlara Sağlık Meslek Lisesi diploması ve “Hemşire” unvanı verilir. Yükseköğrenimlerini başarı ile tamamlayanlara Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans diploması ve “Hemşire “ unvanı verilir.

Hemşire nerede çalışır
Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastaneler, devlet hastaneleri, Sosyal Sigortalar Kurumu’na bağlı hastaneler, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı sağlık kuruluşlar ile pansiyonlu okullarda, dispanserler.

Hemşirenin görevleri nelerdir
Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun hemşirelik girişimleri ile karşılanabilecek sağlıkla ilgili ihtiyaçlarını belirler ve hemşirelik tanılama süreci kapsamında belirlenen ihtiyaçlar çerçevesinde hemşirelik bakımını kanıta dayalı olarak planlar, uygular, değerlendirir ve denetler. Verilen hemşirelik bakımının kalitesini ve sonuçlarını değerlendirir, hizmet sunumunda bu sonuçlardan yararlanarak gerekli iyileştirmeleri yapar ve sonuçları ilgili birime iletir. Tıbbî tanı ve tedavi planının uygulanmasında; hekim tarafından, acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygular, hastada beklenmeyen veya ani gelişen durumlar ile acil uygulanması gereken tanı ve tedavi planlarında müdavi hekimin şifahi tıbbi istemini kabul eder. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır. Hastaya lüzumu halinde uygulanmak üzere hekim tarafından reçete edilen tıbbî talepleri bilimsel esaslara göre belirlenen sağlık bakım, tanı ve tedavi protokolleri doğrultusunda yerine getirir. Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular. Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler, istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır. Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz. Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur. Sağlık hizmetlerinin verildiği tüm alanlarda etkin bir şekilde görev alır, oluşturulan sağlık politikalarının yürütülmesinde, mevzuat çerçevesinde karar mekanizmalarına katılır. Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur. Tüm uygulamalarını kayıt altına alır.

Hemşirelikte kullanılan malzemeler
Tansiyon aleti, ısı aleti (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı, Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda, Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri, Aspiratör, Ameliyatta gerekli diğer malzemeler, Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.

Hemşirenin özellikleri
Hemşire olmak isteyenlerin; Normalin üstünde genel yeteneğe sahip, Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı, İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Hemşireliğin dayandığı bilimler hakkında yeterli bilgiye sahip, Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve davranışlarını anlayabilen, sorumluluk duygusu yüksek, çabuk ve doğru karar verebilen, Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olmaları, tedbirli, tertipli, şefkatli, sevecen, bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.

Ülkemizde Hemşirelik
Ülkemizde hemşirelik, sağlık hizmeti veren ekip üyelerinden biri olarak önemli bir yere sahip olmakla birlikte hak ettiği değeri göremiyor.
Hemşire, toplumumuzda doktor yardımcısı gibi algılanıyor; sağlık hizmetinin bir ekip hizmeti olduğu dile getirilse de bu söylem uygulamaya yeterince yansımıyor.

Oysa sağlık hizmetleri bir bütündür ve her sağlıklı/hasta birey için çalışır.
Hemşire Ne Demektir?

Sağlık eğitim ve öğrenimi gördükten sonra; sağlık hizmeti alan hastaların bakımında görev yapan, kliniklerde de sağlık hizmeti sunan, hekimlere yardımcı olan sağlık personeline “Hemşire” denir.

Hemşireliğin farklı farklı tanımları yapılmıştır. 19. yüzyılda Florance Nightingale hemşireliği “Hastayı iyileştirmek için hasta çevresinin iyileştirilmesi ve düzenlenmesi eylemi.” şeklinde; 20. yüzyılda Henderson ise “Bireyin sağlığına ve bağımsızlığına kavuşma sürecindeki dinamik güç.” olarak tanımlamıştır.

Uluslararası Hemşireler Birliği de bu tanımı benimsemiştir. 1980 yılında Amerikan Hemşireler Birliği hemşireliği “Yardım sunan bir meslek.”, hemşirelik uygulamasını “Var olan ve olabilecek sağlık sorunlarına karşı gösterilen insan tepkilerinin tanı ve tedavisidir.” diye tanımlamıştır.

Türkiye’de Hemşeriliğin Temel Sorunları
Ülkemizde hemşirelik eğitimi lisans, ön lisans, açık öğretim, lise sonrası 18 aylık kurs ve ortaokul sonrası 4 yıllık lise şeklinde beş ayrı düzeyde verilmiştir ve bu farklılık devam etmektedir.

Bu heterojenlik mesleği algılama, mesleki çabaları benimseme, belirli bir gelire sahip olma gibi özelliklerinden dolayı mesleği olumsuz etkiliyor. Eğitim düzeylerinin farklılığı, çalışma yaşamında yetki ve sorumluluklara yansımıyor.

Sağlıkta dönüşüm adıyla yürütülen politikalar, genelde sağlık çalışanlarını, özelde hemşireleri oldukça olumsuz düzeyde etkilemiş; halen etkilemeye devam etmektedir. Sağlıktan kâr elde etmeyi hedefleyen bu politikalar tedavi edici sağlık hizmetlerine dayandığı, koruyucu sağlık hizmetlerini yok saydığı ya da finansal olarak bireysel sorumluluk alanını daralttığı için hemşirelerin istihdam sorunları ülkemiz dâhil, pek çok ülkenin önemli bir sorunu.

Ülkemizdeki toplam 80 bin hemşirenin yüzde 90’ı tedavi edici sağlık hizmetlerinde çalışıyor. Bunun yanında tedavi edici sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen kadronun yarısından bile az sayıda hemşire ile yürütülmektedir. Örneğin 300 yataklı bir çocuk hastanesi için 400 hemşire kadrosu belirlenmişken 150–170 hemşire ile hizmet verilmektedir.

Böylesi yoğun koşullarda çalışan hemşireler kendi alanları olan bakımı başkalarına bırakma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu durum mesleğin özerkliğini, bakım kalitesini olumsuz yönde etkilemekte, hemşireliğin sadece hekim istemlerini uygulayan bir meslek olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Ülkemizde temel eğitim sonrası akademi dışında branşlaşma olanakları yoktur. (Ameliyathane hemşireliği, yoğun bakım hemşireliği, onkoloji hemşireliği vb.) Yıllarca onkoloji hemşireliği yapmış hemşireler çok farklı alanlarda çalıştırılabilmektedir. Bu durum mesleki doyumu azaltarak tükenmişliği artırmaktadır.

Hemşireliğin sosyolojik özelliklerinin en başında gelen önemli faktör cinsiyettir. Ülkemizde erkek hemşirelerin sayılarının çok az olması ve hemşireliğin kadınlara özgü bir meslek olarak algılanması mesleğin gelişimini olumsuz yönde etkiliyor. Ataerkil aile temelli toplumumuzda kadınlardan erkeğe boyun eğme ve saygı beklendiğinden, kadınlardan oluşan hemşirelik de bu anlamda büyük ölçüde payını almıştır.

Ülkemizdeki sağlık sisteminde geleneksel sağlık anlayışı hâkim. Hastanın merkezde olmadığı, hasta hakkında karar verenin tek başına hekimin olduğu bu anlayışın değişmesi gerekiyor.

Türk Hemşireler Derneği’nin 2000 yılında hemşire, ebe ve sağlık memurlarının meslekten memnuniyetine ilişkin yaptığı araştırmada; araştırmaya katılan hemşirelerin yüzde 41,9’unun mesleğinden memnun olduğu, yüzde 58,1’inin mesleğinden memnun olmadığı saptanmış.

Memnuniyetsizlik nedenleri ise,

- Ücret yetersizliği,
- Görev yetki ve sorumluluklarının belli olmaması,
- Risk fazlalığı,
- Görev dışı işlerde çalıştırılma,
- Meslekte ilerleyememe,
- Toplumun mesleğe yönelik olumsuz yaklaşımı,
- Yoğun çalışma temposu,
- Yardımcı sağlık personeli olarak değerlendirilme,
- Fazla çalışma ve
- İstenilen branşta çalışamama olarak sıralanmış.

Ülkemizde sağlık ve hemşireliğe yönelik planlamalarda hemşirelerin olmaması ya da yeterince temsil edilmemesi de mesleğin otonomi kazanmasını olumsuz etkileyen faktörlerden biri olarak görülüyor.

Hemşirelik profesyonel bir meslektir. Gelişmiş ülkelerde meslekleşme sürecini tamamladığı halde yukarda sayılan nedenlerden dolayı ülkemizde meslekleşme istenilen düzeyde değildir.

Hemşirelik mesleğinde yaşanan sorunlar, hemşirelik uygulamalarına; hemşirelerin bağımsız fonksiyonlarından olan bakım verme ve yardım etme işlevlerini yeterince yerine getirememesi, mesleki bilgi ve yeteneklerini etkin kullanamaması şeklinde yansımaktadır. Bunun sonucunda toplum kaliteli hemşirelik bakımı alamamakta, sağlık hedeflerine ulaşmada hemşirelik potansiyeli değerlendirilememektedir.
Hemşirelik Ahlâkı
Hemşirelikte, var olan bir durumda en iyi uygulamayı belirlemek her zaman kolay değildir. Hemşire, hastaya bakım verirken ve hekim istemlerini uygularken, kurumsal politikalarla, mesleki standartlarla ve yasalarla karşı karşıyadır. Ancak, kendi iç sesini de dinlemelidir.

Etik, insan davranışlarında neyin iyi, kötü, doğru ve yanlış olduğunu belirlemeye çalışan bir felsefe dalıdır. Bugün, sağlık bakım alanında çok fazla sayıda ahlaki ilke yayınlanmıştır. Kronik hastalığı olan hastaların yaşam sürelerini uzatan teknolojik avantajlar, uygulayıcıların yaşamın kutsallığına karşı yaşam kalitesinin önemi ile karşı karşıya bırakmıştır.

Aynı zamanda, azalmış sağlık bakım maliyeti, hastanede kalış süresini azaltmakta ve sigorta şirketleri çeşitli testlerin, malzemelerin, araçların, ilaçların ve işlemlerin ücretini ödeme konusunda çok katı olmasına neden olmaktadır.

Organ transplantasyonu, invitro döllenme, genetik mühendisliği, ötenazi, bulaşıcı hastalığı olan hastaların bakımı, umblikal kordon kanı saklama, kaynakların paylaşımı, uygulayıcılar tarafından güncel ve yüksek öneme sahip durumlar olarak belirlenmiştir.

Günlük uygulamalar içinde, danışmanlık, gizlilik (özellikle bilgisayarda bilginin saklanması), hastayı savunma, bakım vericinin yeteneği, yiyeceklerin ve tedavinin ret edilmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalınabilir.

Teknik beceriler ve profesyonellik, yasal zorunluluklar, güvenli ve etkili hemşirelik bakımının verilmesinde temeldir. Bununla birlikte, ahlaki karar verme becerisi geliştirilmelidir. Yasal profesyonel uygulama standartlarında belirlenmemiş olsa bile tüm bu durumlarda etik karar verme becerisine ihtiyaç duyulur.

Hemşire tüm uygulamalarında etik ikilemi belirleyebilmeli ve tartışabilmeli, bu etik ikilemin çözümünde etik ilkeleri uygulayabilmeli, hasta ve ailesi için etik kararın açıklanmasını sağlayabilmelidir.

Hemşirelikte Ahlâki İlkeler
Ahlak ilkeleri, bireyin vicdanının, belirli davranışları ve olayları “doğru” ve “iyi” olarak nitelendirirken kullandığı kuralların bütünüdür. Ahlak normlarının kontrol aracı vicdandır.

Vicdan, bazı ahlak normlarının içten, doğru ve zorunlu olarak kabul edilmesi ve bu kuralların ihlali halinde sorumluluk duygusunun meydana gelmesi demektir.

Geleneksel olarak etik, hekimleri ilgilendiren bir konu olarak düşünülmekte iken, sağlık teknolojisindeki hızlı değişimler, nüfusun giderek yaşlanmaya başlaması, hasta haklarının öneminin artmış olması gibi nedenlerle değişen rol ve sorumluluklar, hemşireleri etik sorunlarla karşı karşıya bırakmıştır.

Hemşirelik alanında etik kurallara olan gereksinim, ilk kez 1896 yılında Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) tarafından gündeme getirilmiş, ancak etik kuralların hazırlanması 1926 yılında gerçekleştirilebilmiştir.

1973 yılında Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) ve 1976 yılında Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) son değişikliklerini yaptıkları Hemşirelikte Etik Kuralları yayınlamıştır.

Etik kurallar, meslek üyeleri tarafından kabul edilmiş olan ahlaki ilkeler bütünüdür. Bu ilkeler, meslek üyesinin mesleğe, meslektaşlarına, hizmet verdiği bireylere, birlikte çalıştığı ekip üyelerine, meslek örgütüne ve kendisine karşı sorumluluklarını ifade eder. Meslek üyelerinin karşılaşabileceği mesleki etik sorunlar için mantıksal, nesnel ve doğru karar verebilmelerini sağlayacak bir rehberdir.

Hemşirelikte Temel Ahlaki İlkeler

- Zarar Vermeme;
Sağlık mesleklerinin birincil işlevi bireyin sağlığını korumak ve geliştirmektir. Bu nedenle tüm sağlık ekip üyeleri hastaya zarar verecek uygulamalardan kaçınmak zorundadır.

Zarar verme kötülük ya da kötülük etmek anlamındadır. Zarar vermeme ise zararlı olmayan uygulamanın yapılmasını gerektirir. Zarar vermeme yarar sağlamanın tamamlayıcısıdır.

Uygulamalar hasta için zarara neden olmamalıdır. Güvenliğin korunması ve etkili hemşirelik bakımı, korkuya, rahatsızlığa ya da ağrıya neden olan enjeksiyon uygulama, nazogastrik tüp takma gibi uygulamalar yapılırken gerekebilir.

Zarar vermeme daima, uygulamaların kabul edilmiş standartlara göre uygulanmasını gerektirir.

- Yarar Sağlama;
Yarar sağlama iyi olanın yükseltilmesidir. Diğerlerinin yararına olan aktivitelerin uygulanmasını gerektirir. İyi aktiviteler mümkün olan en az zarara karşı ağırlıkta olmalıdır.

Örneğin dönme sırasında ağrı hisseden yatalak bir hasta çevrilmemesi kısa zamanda rahatsızlığı azaltan işlemdir ancak kas-iskelet bozulmalarına ve cilt tünlüğünde bozulma gibi zararlara neden olabilir.

- Adalet;
Bireyin ihtiyaç duyduğu hizmetin sunumunda, eşitlik ilkesine uygun olarak, kaynakla dağılımı sağlanır. Adalet doğruluk, açıklık ve eşitlik demektir. Tüm hastaların tedavi ve bakımı için eşit uygun uygulamaları ifade eder.

Adalet ilkesinin uygulanmasında, herkesin aynı biçimde tedavi edilip-edilemeyeceği ya da aynı ilke ve prensiplerin herkes için uygulanıp-uygulanamayacağı dikkate alınmalıdır.

Adalet konusu sağlık bakım kaynaklarının paylaştırılmasında daha önemlidir. Nüfusun artması ile birlikte, sağlık bakım ihtiyacı var olan kaynaklardan daha büyük olabilir. Sağlık bakımının sunulmasında açıklığın ya da eşitliğin korunması için hemşireler önemli role sahip olacaktır.

- Dürüstlük;
Dürüstlük onurlu bir anlaşma ya da sözünü tutma anlamındadır. Hastaya “size saat 9′da bir ağrı kesici yapacağım” ya da “sizin durumunuz hakkında doktorunuzla konuşacağımdan emin olabilirsiniz” dediğiniz zaman, hasta bunu iyiliği için verilmiş bir söz ya da vaat olarak kabul eder.

Bu sözü tutmak sizin sorumluluğunuzdadır. Belirlenmiş bir zamanda sözünüzü tutmadığınız zaman, ya hastaya açıklama yapılmalı ya da mümkün olduğu kadar çabuk uygulama yapılmalı ya da görev başka bir bakım verici tarafından tamamlanmalıdır.

- Doğruluk;
Doğruya sadık kalma anlamındadır. Sürekli ve daima doğruyu söylemeyi gerektirir. Doğruluk ilkesi doğrultusunda, tamamıyla doğru olan söylenir, kişisel yorumlar katılmaz.

Doğruluk otonomi ilkesi ile daima ilişkilidir. Çünkü hasta, kendisine tüm bilgiler doğru olarak verilirse kendisi için en iyiyi ya da doğruyu seçebilir.

Bu konu terminal dönemdeki bir hasta ve hastalığın kötü prognozunu bilmek isteyen bir hasta karşısında çok kritiktir. Çünkü hemşire çoğunlukla hastanın ölüm ve ölmek ile ilgili sorularını cevaplamak zorunda kalır.

- Güvenilirlik;
Bireye ait bilgilerin saklanması, gerçeği söyleme, yalan söylememe, sağlık bakım ekibi ile birey arasında güvenilir ilişkinin kurulmasını sağlar. Her sağlık bakım ekip üyesi dürüst olmakla yükümlüdür.

Hemşire olarak görür, duyar ve hasta hakkında aslında saklanması gereken verileri toplarız. Gizlilik sağlık bakım sistemi içinde özellikle korunması gereken bir hasta hakkıdır.

Gizlilik, size güvenle verilmiş bilginin güvenliğini koruyarak bir başkasının gizliliğinin sürdürülmesi anlamındadır. Veri toplama süreci boyunca, hastanın sağlık geçmişi hakkında dolaylı söylenmiş bilgiye sahip oluruz.

Veri toplamadan önce, hastanın bu tür bilgilerin sağlık kayıtlarına yazılacağını ve böylece diğer sağlık bakım verileri tarafından da kullanılabileceğini bilmesi gerekir. Bilginin güvenle saklanacağı ve yalnızca sağlık bakım ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacağı konusunda hasta ikna edilmeli, inandırılmalıdır.

Hastalar çoğunlukla bir başkasına bağımlı oldukları için, zarar verebilecek sağlık bakım bilgisinin saklanmasından hemşire sorumludur. Örneğin, bir hastanın HIV pozitif olduğunun açıklanması, onun işini kaybetmesine ve sosyal izolasyona neden olabilir.

- Otonomi (Özerklik);
Otonomi, karar verme gücünü ifade eden bir kavramdır. Otonomi, bireysel seçimler yapmada kişisel hakları ve özerkliği ifade eder. Birey, kendisi ile ilgili uygulamalarda söz sahibidir. Hastanın kendi sağlık bakım seçimlerini yapmasına saygı duyma temeldir.

Otonomiyi desteklemek için, hasta hakkında gerçek ve ayrıntılı bilgi sağlanmalıdır. Hasta uygun seçenekler arasında özgürce seçim yapabilmelidir. Sizin tercihlerinizden farklı olsa bile hastanın kararı desteklenmelidir.

- Sadakat;
Bireyin kendisi dışında birine inanma, sadık kalma anlamında kullanılan bu ilke, güvene dayalı bir ilişkinin kurulmasında önemlidir.

Hemşirelerin davranışları, inançları, değer yargıları, kültürel yapıları, duygusal durumları, yaşam felsefeleri, mesleki felsefeleri, etik ilkeler, yasalar ve din, politik görüşleri gibi durumlardan etkilenir ve bu etki ile şekillenir.

İnsanlar ve toplum, değerleri ile var olurlar ve yaşarlar. Toplumun tarihsel birikimi olan değerler, “evrensel emanetler” olarak kuşaktan kuşağa aktarılır.


Yoğun Bakım Hemşireliği
Çalışma Alanı: Yoğun Bakım

Belirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

Görev, yetki ve sorumlulukları;
- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar / uyulmasını sağlar.

- Acil durumları saptayarak görevine uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder, acil müdahale malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

- Yoğun bakım ekibi, hasta ve hasta yakınları ile işbirliği sağlar ve iletişimi geliştirir.

- Hastaya güvenli bir ortam sağlamak,

- Yoğun bakım ünitesinde gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alır,

- Hemşirelik öyküsü alır; hemşirelik tanısı koyar; kaydeder, hemşirelik ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yaparak hasta bakım planını hazırlar, uygular ve uygulanmasını sağlar.

- Bakım sonuçlarını değerlendirerek gerektiğinde yeni gereksinim ve sorunlara yönelik bakım planını gözden geçirir ve yeniden düzenler.

- Hemşirelik uygulamasının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydeder ve uygular.

- İlaçların etki ve yan etkilerini izler, kaydeder.

- Hasta viziteleri yaparak hastaların durumunu izler, ekiple ( diyetisyen, fizyoterapist vb.) bilgi alışverişinde bulunur.

- Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirir, işlem sonrası izler.

- Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

- İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirler alır.

- Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik nöbet ve kayıtlarını nöbet değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan skorlama sistemlerini uygular ve değerlendirir.

- Hastaların monitarizasyonu, EKG takibi ve yorumlaması (aritmi, fibrilasyon, extrasistol vb.), acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak temel / ileri yaşam desteğinin uygulanması ve uygun hemşirelik aktivitelerinin yerine getirilmesini sağlar.

- Aspirasyon, oksijen tedavisi, kan gazı izlemi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda-katater bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.

- Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

- Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular, değerlendirir.

- Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemi ve uygun pozisyonunu sağlar, nörolojik değerlendirmeleri yapar.

- Hastanın ameliyat sonrası hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

- Hastanın insizyon bölgesi bakımını yapar, gelişebilecek komplikasyonların (enfeksiyon, kanama vb.) izlenmesi, alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik bakımını planlar.

- Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme) gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.

- Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda ürün bilgilerinin kontrolünü sağlar, komplikasyonlarını izler ve alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirir.

- Ekip işbirliği çerçevesinde hasta yakınlarına, sınırları hekimle birlikte önceden belirlenmiş olarak hastalık, tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirir,

- Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psiko-sosyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar.

- Tüm uygulamaları etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda yapar, yapılmasını sağlar, gerekli durumlarda müdahale eder.

- Terminal dönemdeki hastaya ve ailesine destek sağlar.

- Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini gerçekleştirir, hazırlığının yapılıp morga gönderilmesini sağlar.


Çocuk Bebek Hemşireliği
Çocuk/Bebek hemşireliği, farklı bir uygulamadır. Hem anne hem de bebek total bakım sağlayan tek bir hemşireye verilir. Tüm politikalar ve prosedürler bebeği kendi başına bir birey olarak tanımak üzerine kurulmuştur.

Bu tür hemşirelik bakımı, postpartum hemşireler ve ebelerin rollerini birleştirerek anne-bebek ikilisine tam bir bakım sağlamayı gerektirir. Bu anne hemşireleri için genişletilmiş bir rol olarak düşünülebilir.

Çocuk/Bebek hemşireleri, annenin yatağının yanında bebek bakımı verir, annelik becerilerini öğretir, annenin fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerine yanıt verir ve diğer aile bireylerini bakıma iştirak ettirir.

Bazı durumlarda değişimleri gözlemek, özel prosedürleri uygulamak ve annesi ile kalamayan bebekleri takip etmek için özel bir yeni doğan ebe personel gerekli olabilir.

Ancak bu hemşireler ebelikten yeni doğan hemşireliğine kayarlar. Düşük maliyet, hasta memnuniyeti ve iyileşmiş anne-bebek ilişkisi bu sistemin bildirilen bazı olumlu sonuçlarıdır.

Anne-bebek bakımında anahtar kelimeler tutum ve esnekliktir. Personel genel olarak kontrolü kaybetmekten korkar ve gerekli olan ilave öğrenme işinden endişe ederler.

Anne-bebek bakımının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için hemşireler kendilerine ait rolleri iyi bilmelidirler. Özelleşmiş görevler yerine tüm aileye bütün olarak bakım verme üzerine ağırlık verilir. Gerekli olan temel değişim tutum değişimidir.

Çocuk/Bebek hemşirelik modelinde pediatrisyenler bebekleri annenin başucunda takip ederler. Annelerin doktor, hemşire ya da diğer annelere kolayca soru sormaları teşvik edilir.

Yeni doğan hemşireliğindeki sağlık ekibi annenin kendi bebeğine bakabilmesi için her fırsattan yararlanır. Hemşirelerin buradaki rolü, gerektiği zaman olumlu destek sağlayan bir kaynak ve rehber olmaktır.


Acil Bakım Hemşireliği
Acil Bakım Hemşiresi; Teşhis konmamış ve acil girişime gereksinimi olan her yaştaki hasta/yaralı bireye gerekli hemşirelik bakımının uygulayıcısıdır. Acil bakım hemen uygulanmadığında bireyin yaşamı ya da hayati fonksiyonları tehlikeye girer.

Acil bakım hemşiresinin yetkileri;

- Acil birimde güvenli çevre oluşturulmasını sağlar.
- Aseptik tekniklere uyar ve uyulmasını sağlar.
- Hasta haklarını dikkate alır, hastanın mahremiyetini korur.
- Acil ilaçların güvenle saklanmasını sağlar.
- Acil malzemelerin kullanıma hazır durumda bulunmasını sağlar.
- Acil malzeme dışındaki araç gerecin kullanımdan önce temiz ve fonksiyonel olmasını sağlar.
- Acil birimin temizliği için ilgilileri yönlendirir.
- Sorumlu hemşirenin verdiği görevleri yerine getirir.
- Hizmet içi eğitim programlarına katılır.

Acil bakım hemşiresinin sorumlulukları;

- Aynı anda acil birimde bulunan olgular arasında öncelikleri belirleme,
- Hekimin olmadığı durumlarda yaşam kurtarıcı girişimlerde bulunma,
- Hasta/yaralıya hemşirelik süreci ve standartlar doğrultusunda acil bakım hizmeti verme,
- Eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerine önem verme,
- Aileye hastanın genel durumu, yapılan uygulamalar hakkında bilgi verme,
- Yapılan tüm işlevleri kayıt etme,
- Birimin işleyiş koşullarını iyileştirmek amacı ile klinik ve teknik olası sorunları önleme,
- Yönetim, kurumun diğer birimleri ve diğer kuruluşlar ile iletişimi sağlama,

Acil bakım hemşiresinin yasal zorunlulukları;

- Hasta ve yaralının saygı görme, uygun bakım ve tedavi alma, bakım ve tedavisi hakkında bilgilendirilme, tedaviyi kabul ve reddedebilme, mahremiyetine saygı gösterilme gibi hakları vardır.

- Acil bakım hemşiresi hastaya zarar verecek hatalı uygulamalar konusunda dikkatli olmalıdır.

- Araçların seçimi ve kullanımında hata uygulama sorumluluğu olan kişidedir.

- Görevi gereği yapılması gereken bir hareket yapılmamışsa ve nedenleri açıklanmamışsa ya da dikkatsizce, beceriksizce yapılmışsa kasıt unsuru bulunmasa da ihmal olarak nitelendirilir.

- İhmal hastayı bulunduğu durumdan daha kötü hale getirmişse hemşire mahkeme tarafından ihmalkarlıkla suçlanır ve cezai yaptırım uygulanabilir.(Yanlış bölgeye uygulanan IM enjeksiyon gibi).

- Sosyal güvenlik kurumları ne olursa olsun hastalar acil durumlar ve doğum için hastaneye kabul edilir.

- Yapılan her türlü işlem doğru, tam ve anlaşılır bir şekilde, tarih ve saati belirtilerek yazılmalıdır. Kayıtlar yazılı kanıttır ve 2-4 yıl saklanmalıdır. Yapılanlar yazılmamışsa yasalar tarafından yapılmamış kabul edilir. Eksik ve düzensiz kayıt yetersiz tedavinin göstergesidir.

- Acil bakım hemşiresi yaptığı her türlü tedavi ve bakım hakkında hastalara bilgi vermeli ve yaptığı işlemleri açıklamalıdır. Hasta tedaviyi reddediyor, hiçbir şekilde ikna edilemiyorsa tedaviyi kabul etmediğine dair imzası alınmalıdır.

- Şüpheli intihar, kazara ölüm, çocuk istismarı, bıçaklanma, ateşli silah yaralanması, saldırı, ırza tecavüz gibi yasal olarak bildirimi zorunlu durumlar Cumhuriyet Savcılığı’na ihbar edilmelidir.

Benzer şekilde bulaşıcı hastalıkların da bağlı bulunan Sağlık Müdürlüğü’ne bildirimi zorunludur.

ABCDE Prensibi;
- Hava yolunu açma (Airway),
- Yeterli ventilasyon (Breathing),
- Perfüzyonu sağlama (Circulation),
- Kısa nörolojik bakım ile bilinç durumunun değerlendirilmesi (Disability),
- Hastanın elbiselerinin soyulmasıdır (Exposure)
Evde Bakım Hemşiresi Görev ve Yetkileri
Evde bakım hemşiresi, evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. En az iki yıl servis/ünitede görev yapmış, öncelikle Bakanlıkça onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından seçilirler.

Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

- Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.

- Evde bakım hizmetine gereksinimi olan birey ve ailesi ile tanışır.

- Hasta bakım planını hazırlar. Bunun için Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, veri toplar, kaydeder.

- Bakım gereksinimlerini belirler, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.

- Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Ev ortamını hastanın gereksinimlerine uygunluk yönünden değerlendirir (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb.). Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastanın uyku ve dinlenmesini sağlar.

- Birey ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar. Bireyin öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir.

- Evde bakım hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar, çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar. Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.

- Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde görüş bildirir.

- Bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Bireyin ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar.

- Bakım ortamında enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar.

- Planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydeder, uygular.

- İlaçların etki ve yan etkilerine ilişkin birey ve aileyi bilgilendirir, izler, kaydeder, ilgili birimlerle işbirliği yapar.

- İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini, kullanılmasını ve saklanmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder.

- Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar.

- Tetkiklerin yapılması için bireyin transferini organize eder.

- Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için bireyi bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder.

- Terminal dönemdeki hasta ve ailesine destek sağlar.

- Acil durumlarda uygun prosedürler doğrultusunda hareket eder, hastanın acil servise transferini, işlemlerin başlamasını ve devamlılığını sağlar. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

- Eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

- Hemşirelik hizmetleri ile ilgili yapılacak araştırmalara katılır.

- Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılır.

- Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.


Poliklinik Hemşireliği
Poliklinikteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

Çalıştığı Birim: Poliklinik Ünitesi
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Kendisine Bağlı Kadrolar: Poliklinik Hemşireleri

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları
-) Hemşirelik hizmetlerinin belirlenmiş politika, hedef, kural, ve düzenlemelere uygunluğunu sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetir. Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler alır.

-) Poliklinik hemşirelik faaliyetlerini izler, sorunları saptar ve çözüm için gerekli çalışmaları yapar. Gereksinimler ve sorunlar konusunda bilgi verir.

-) Polikliniğe başvuran hasta sayısını ve bakım gereksinimlerini değerlendirerek gereken hemşire sayısını, niteliğini belirler, bilgi verir.

-) Hemşirelerin sayı, nitelik ve durumlarına göre, 24 saat hizmet veren polikliniklerde dengeli hemşire dağılımını sağlayacak biçimde, çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, Müdürlüğün onayına sunar.

-) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar ve hizmetin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
-) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını sağlar.
-) Hastanın muayeneye hazırlanması, tanı ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

-) Gerektiğinde hastanın muayene, tetkik ve tedavi amacıyla diğer birimlere götürülüp getirilmesi için planlama yapar, planın uygulanması için ilgili kişileri yönlendirir.

-) Hastaneye yatırılmasına karar verilen hastanın yatışa hazırlanmasını sağlar, yatış işlemleri için ilgili kişi ve birimlere yönlendirir, ilgili servis hemşiresi ile iletişim kurulmasını sağlar.

-) Özel bakıma ihtiyacı olan hastaları ilgili özel dal hemşiresine bildirir.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar.

-) Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.
-) Ünitelerin aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlere ilişkin ilgili birimlerle işbirliği yapar.
-) Hemşirelerin mesleki gelişimlerinde, çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapar.
-) İş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.
-) Hemşirelerin özlük işleri ile ilgili konularda önerilerde bulunur.
-) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına katılmalarını sağlar.

-) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlar.
-) Hastaların öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir. Eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar.

-) İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve korunmasını sağlar.
-) Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.

-) Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulatır/uygulanmasında görev alır.
-) Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, poliklinik hemşireleri ile toplantılar yapar ve toplantı ile ilgili kayıtları tutar, faaliyet raporu düzenleyerek Müdürlüğe bilgi verir.

-) Müdürlüğün belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, ve istatistikleri sağlar.
-) Müdürlüğün bilgisi dâhilinde hemşirelik mesleği ile ilgili araştırmalar yapar/katılır, bu tür çalışmalarda poliklinik hemşirelerine rehberlik eder.

-) Mesleki ilerleme ve gelişim için Müdürlükçe uygun görülen eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılır, hastanenin diğer sorumlu hemşireleri ile mesleki ilişkilerini geliştirir.

-) Gerektiğinde hasta bakımında görev alarak hemşirelere rehberlik eder, rol modeli olur.
-) Poliklinikte oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir.
-) Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket eder/edilmesini sağlar.
-) İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi Müdürlüğe önerir.
-) Tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar.


Sağlık Ocağı Hemşireliği
Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Sağlık ocağı sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş kişiler arasından seçilir.

Çalıştığı Birim: Sağlık Ocağı
Bağlı Bulunduğu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü
Kendisine Bağlı Kadrolar: Sağlık Ocağı Hemşireleri

Sağlık Ocağı Sorumlu Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları
-) Sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin yönetimi; planlaması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi, hizmet hedeflerine ve standartlarına uygunluğun izlenmesi gibi işlevleri yerine getirir.

-) Sağlık ocağı bölgesi ve toplumun sağlık düzeyi, sosyal, kültürel, ekonomik durumu, idari ve coğrafi yapısı, ulaşım durumu ve yerleşim birimlerine ilişkin verileri toplar ve değerlendirir.

-) Toplumun sağlık sorunlarını ve hemşirelik hizmeti gereksinimlerini belirler.
-) Sağlık ocağı mevcut hemşirelik personeli sayısını, mesleki yeterliliği, işe karşı tutumları, sorun ve gereksinimleri değerlendirir ve ilgili yerlere rapor eder.

-) Sağlık ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevcut kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı ve niteliklerini değerlendirir.

-) İşbirliği yapacağı kişi, kurum ve kuruluşları belirler.
-) Sağlık ocağı bölgesindeki sağlık hizmetleri planlamasına, önceliklerin belirlenmesine ve kaynakların uygun ayırımı ve kullanımı çalışmalarına katılır.

-) Hemşirelik hizmetleri için kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefleri geliştirir., öncelik sırasına koyar.
-) Sağlık Grup Başkanlığı’ nın politika, hedef, kural ve düzenlemelerinin sağlık ocağına entegrasyonunu sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki hemşirelere, hizmet götürülen birey ve gruplara ve diğer sağlık ekibi üyelerine açıklar ve benimsetir. Politikadan sapmaları engelleyici düzenlemeleri yapar.

-) Sağlık Ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetlerinin oluşturulan kalite güvenliği programlarına ve hizmet standartlarına uygunluğunu izler.

-) Sağlık Ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetleri ile birey, aile ve topluma ulaştırılması gereken diğer tüm hizmetlerin koordinasyonunu sağlar.

-) Birlikte çalıştığı sağlık ekibi üyeleriyle hizmetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur.
-) Sağlık ocağı bölgesinde verilmesi öngörülen hizmet ve hemşirelerin niteliklerine göre görevlendirmelerini yazılı olarak yapar ve uyulmasını sağlar.

-) Yetki devrinde bulunacağı görevleri ve kişileri belirler. Hemşirelerin sayı, nitelik ve durumlarına göre çalışma saati çizelgelerini, yıllık izinlerini, mazaret izinlerini düzenler ve onaya sunar.

-) Birey, aile ve toplum için bakım planlarının sağlık ocağı hemşireleri tarafından geliştirilmesinde danışmanlık sağlar.

-) Bakım planlarının amacına uygun ve doğru olarak uygulanmasını sağlar.
-) Bakım planları ve diğer kayıtların hemşirelerce doğru, eksiksiz ve zamanında tutulmasını sağlar.
-) Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere uyulmasını sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerindeki tüm uygulama ve işlemlerin hizmet götürülen birey/grup hakları doğrultusunda yapılmasını sağlar.

-) Sağlık ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek, sorun ve gereksinimleri belirlemek ve iş başında eğitimlerini sağlamak üzere belirli aralarla aile, ev ziyaretleri yapar. Verilen hizmetleri gözler ve değerlendirir, gerektiğinde düzeltmeler yapar ve kayıtları gözden geçirir.

-) Sağlık ocağı hemşirelerine çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık sağlar.
-) Sağlık ocağı hemşirelerinin denetimini ve performans değerlendirmelerini yapar.
-) Sağlık ocağı hemşirelerinin sorun ve şikayetlerine çözüm arar, iş doyumu ve morallerini yükseltici düzenlemeler yapar.

-) Yatay ve dikey iletişim kurallarına uyar ve uyulmasını sağlar.
-) Sağlık ocağına atanan yeni hemşirelerin işe uyumunu sağlamak üzere oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlar.

-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak sağlık ocağı hemşirelerinin eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim programlarının planlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olur.

-) Hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına katılmasını sağlar.
-) Sağlık ocağı hemşirelerinin ilerleme, yer değiştirme, disiplin gibi özlük işleriyle ilgili konularda önerilerde bulunur.

-) Sağlık ocağı hemşirelerinin personel kayıtlarını tutar.
-) Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yazılı kaynakları sağlar.
-) Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur, uygun eğitim ortamı hazırlar.
-) Hemşireler için gerekli olan araç-gereç ve malzemeler için istek yapar.
-) Araç-gereç ve malzemelerin yetersizlik ve çalışmama vb. durumlarını ilgililere iletir.
-) Sağlık ocağında bulunan ilaçların güvenli saklanmasını sağlar.
-) Acil durumlar için geliştirilen protokol çerçevesinde karar alır, uygular ve vakaları rapor eder.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıt ve istatistikleri hazırlar.
-) Sağlık ocağı hemşirelik hizmetleri ile ilgili çalışma raporunu ilgililere sunar.
-) Hizmetin gelişimini sağlayacak araştırmalar yapar.
-) Çalıştığı alanlardaki verileri derleyerek istatistikler oluşturarak bu verileri sağlık düzeyi ölçütleri ile değerlendirerek sağlık hizmetleri planlamasında kullanılmasını sağlar.

Sağlık Ocağı Hemşiresi
Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Çalıştığı birim: Sağlık ocağı
Bağlı Bulunduğu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Ocağı Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları
-) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
-) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
-) Sağlık ocağı ebe sayısının yeterli olmadığı durumlarda ebelerin sorumluluk almış olduğu bölgelerin paylaşımına katılmak ve bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak,

-) Evlilik öncesi ve evlilikte aile planlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak,

-) İshalli hastalıklar konusunda programlarda görev almak,
-) Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak,
-) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak,
-) İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak,
-) Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak,
-) Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak,
-) Bağışıklama hizmetlerini yürütmek,
-) Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak,
-) Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak,
-) Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak,
-) Tıbbi bakıma destek vermek ve tedavileri yürütmek,
-) Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak,
-) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları tutmak,
-) Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak,
-) Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerine katılmak,
-) Sağlık ocağı hizmetlerinin gerektirdiği nöbet çalışmalarına katılmak,
-) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
-) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,

-) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak,
-) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak,
-) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
-) Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak,
-) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak,
-) Erken tanı taramaları, periyodik muayeneler, epidemiyolojik araştırmalar gibi çalışmalarda görev almak,

-) Toplumu tanıma ve hizmeti ulaştırma amaçlı ev ziyaretleri planlamak ve yapmak,
-) Toplumda görülen ve çevrenin doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğu hastalıkları saptamak, değerlendirmek, ilgililere haber vermek, hastalığın kaynağını araştırmak, gerekirse kaynaktan örnekler alarak laboratuara göndermek.

-) Aşının etkisini kaybetmemesi için uygun koşullarda saklanmasını ve tüketilmesini sağlamak.

Farmasi Mayıs Kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca