Nedir

Eski ve Yıpranmış Bayrak İmha Yönetmeliği

Eski ve Yıpranmış Bayrak İmha Yönetmeliği
18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı: 27676

YÖNETMELİK
İçişleri Bakanlığından:

ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE KULLANILAMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN YOK EDİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2001 tarihli ve 24426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Valilik ve Kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi; Valinin ve Kaymakamın belirleyeceği üç kişilik bir komisyon gözetiminde, ay-yıldız ile kırmızı kumaşların kesilerek ayrılmasından sonra kırpma makinesinde veya kapalı alanda yakılmak suretiyle yapılır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı yürütür.


ESKİMİŞ, SOLMUŞ, YIRTILMIŞ VE
KULLANILAMAYACAK DURUMA GELMİŞ BAYRAKLARIN
YOK EDİLMESİ USUL VE ESASLARINI GÖSTERİR YÖNETMELİK
Resmî Gazete: 08.06.2001/24426
Ek ve Değişiklikler:
1) 18.8.2010/27676 RG Değişiklik metne işlenmiştir

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmelik eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların yok edilmesi usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarının, gerçek veya tüzel kişilerin, dış temsilciliklerin ellerinde bulunan eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakların toplanması ve yok edilmesi usul ve esaslarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2893 sayılı Türk Bayrağı Kanununun 9 unucu maddesi gereğince Bakanlar Kurulunun 25/01/1985 tarihli ve 85/9034 sayılı kararı ile çıkarılan Türk Bayrağı Tüzüğünün 22/10/1999 tarihli ve 99/13554 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değşik 38 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen bayrak; kullanılamayacak duruma gelmiş Türk Bayrağı anlamına gelir.
Bayrakların Toplanması
Madde 5 - Eskimiş, solmuş, yırtılmış ve kullanılamayacak duruma gelmiş bayrakları elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler ile resmi kurum ve kuruluşlar bu bayrakları ilçelerde kaymakamlığa, illerde valiliğe, yurt dışında büyükelçilik ve başkonsolosluklara teslim ederler.
İkinci fıkra Yürürlükten kaldırılmıştır. (18.8.2010/27676 RG)
Yok etme Usulü
Madde 6 - Valilik ve Kaymakamlıklarda toplanan bayrakları yok etme işlemi; Valinin ve Kaymakamın belirleyeceği üç kişilik bir komisyon gözetiminde, ay-yıldız ile kırmızı kumaşların kesilerek ayrılmasından sonra kırpma makinesinde veya kapalı alanda yakılmak suretiyle yapılır(1). Yurt dışında yok etme işlemi büyükelçiliklerde ve başkonsolosluklarda, Dışişleri Bakanlığının uygun göreceği bir yöntemle yapılır. Değişti. (18.8.2010/27676 RG)
Yürürlük
Madde 7 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 8 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı yürütür.

(1)Altıncı maddenin birinci fıkrasının ilk cümlesi 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Eskimiş, Solmuş, Yırtılmış ve Kullanılamayacak Duruma Gelmiş Bayrakların Yok Edilmesi Usul ve Esaslarını Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2'nci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

farmasi aralık kataloğu 2018

Bölgeler ve Şehirler Bölgeler ve Şehirler
Nedir - Ne demek - Hakkında Bilgi - Kısaca